Raportowanie ESG – na co stać obecne raporty?

ESG to skrót od słów Environmental, Social and Governance (Środowiskowe, Społeczne i Zarządcze), a raportowanie ESG polega na przedstawieniu informacji o wpływie działalności przedsiębiorstwa na te trzy obszary. Raportowanie ESG służy głównie do informowania interesariuszy, takich jak inwestorzy, klientowie, pracownicy i społeczeństwo, o podejściu przedsiębiorstwa do kwestii związanych z ESG oraz do oceny ryzyka i szans z nimi związanych.

ESG – mierze, optymalizacja, raportowanie

W skrócie, raportowanie ESG https://jw-a.pl/esg-raporty-zrownowazonego-rozwoju/ polega na zidentyfikowaniu, mierzeniu, ocenie i raportowaniu wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, społeczeństwo i zarządzanie wewnętrzne.

Aby zapewnić jakość raportowania ESG, przedsiębiorstwa muszą uwzględnić wiele czynników, takich jak wybór odpowiednich mierników, metody szacowania wpływu działań na środowisko i społeczeństwo, a także przestrzeganie standardów i wytycznych dotyczących raportowania ESG, takich jak Global Reporting Initiative (GRI) czy ISO 26000.

W ostatnich latach raportowanie ESG stało się coraz bardziej popularne i pożądane wśród przedsiębiorstw, a także inwestorów i społeczeństwa. Jest to również często wymagane przez rządy i regulacje w wielu krajach.

Obszerność raportów ESG

Raporty ESG mogą być obszerne, ale nie muszą. Wszystko zależy od podejścia i celów raportującego przedsiębiorstwa oraz wymagań i oczekiwań jego interesariuszy.

Niektóre przedsiębiorstwa publikują bardzo obszerne raporty ESG, zawierające szczegółowe informacje dotyczące wszystkich aspektów działalności związanych z ESG. Inne przedsiębiorstwa skupiają się na kilku kluczowych obszarach, takich jak emisje gazów cieplarnianych, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) czy ład korporacyjny, i skupiają się na dostarczeniu szczegółowych informacji na te tematy.

Inwestorzy chcą raportów ESG

Raporty ESG są często tworzone z myślą o zainteresowanych strona zewnętrznych, takich jak inwestorzy, organizacje non-profit, rządy i media.

Dlatego raporty ESG powinny dostarczać informacji, które są istotne dla interesariuszy i które pomogą im w podjęciu decyzji. Jednakże niezbyt obszerne lub zbyt ogólne raporty ESG mogą nie dostarczyć wystarczająco istotnych informacji i nie zaspokoić potrzeb interesariuszy.